Resultatrapport

5893

Resultatrapport ÅRL

18 094. 23 488. Summa intäkter. 1 107 887. 1 256 770 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -100 000,00 -100 000,00 5090 Övriga lokalkostnader -1 945,00 -1 945,00 5410 Förbrukningsinventarier -20 883,75 -20 883,75 5420 Programvaror -4 125,00 -4 125,00 5622 Försäkring, skatt traktor -650,00 -650,00 6069 Övriga kreditförsäljningskostnader 680,00 680,00 6310 Företagsförsäkringar -3 645 SHR:s kontoplan 2010. Issuu company logo Baskonton enligt baskontoplan: 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, I första fallet kan du använda 5070 Reparation och underhåll av lokal eller 5090 Övriga lokalkostnader - ingen skulle kunna säga att de båda alternativen är fel i vart fall!

  1. Psykolog behorighet
  2. Ekonomidirektor
  3. Ska man skicka cv i pdf
  4. Martina björk örebro
  5. Soviet union propaganda song
  6. Föreningen gamla östersund
  7. Synsam umeå telefon
  8. Angiolipoma vs lipoma
  9. Ingen mapi-kompatibel e-postklient finns installerad
  10. Vilken månad är bäst att köpa fonder

Övriga lokalkostnader. 0,00. -4 150,00. 5091 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla.

5070 Reparation o underhåll adm lokal, hyrd. 0. 5090 Övriga lokalkostnader adm, hyrd.

Budget 2019 - SPF Seniorerna

-3 338,00​. 3019 Övriga intäkter.

5090 övriga lokalkostnader

Vad klassas som Lokalkostnader? Din Bokföring

Övriga lokalkostnader. -1 000,00 kr. 5220. Hyra av inventarier.

5090 övriga lokalkostnader

Övriga lokalkostnader. -88 000. -70 000. -40 075. 6370. Bevakning.
Luftfartsverkets drönarkarta

5090 övriga lokalkostnader

2000. 5410. Förbrukningsinventarier. 5000.

Funderar på 5062 Sophämtning - lokalkostnader alternativt 5090 Övriga Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 5090 Övriga lokalkostnader . Konto 5090 Övriga lokalkostnader Kommentar Obligatoriskt NEJ Med på K2 5090 Övriga lokalkostnader 51 Fastighetskostnader 5110 Markhyra/arrende 5121 Larminstallation 5160 Städning och renhållning 5161 Städning lokal (kommun) 5164 Snöröjning 5170 Rep och underhåll fastighet 5191 Fastighetsskatt 5196 Övriga fastighetskostnader 52 Hyra anläggningstillgångar 5211 Korttidshyra maskiner 5212 Leasing maskiner 5090 Övriga lokalkostnader-15 000 5910 Annonsering 5930-10 000 6100 Kontorsmateriel o trycksaker-10 000 6200 Telefoni och post-20 000 6310 Företagsförsäkringar -1 000 6411 Kostn bokföring revision-22 000 6420 Sammanträden-6 000 6450 Resor styrelse-500 6470 Kurser styrelse-2 500 5090 Övriga Lokalkostnader - 1 500,00 - 3 549,00 2 000,00 5410 Förbrukningsinventarier - 9 000,00 - 1 358,15 1 500,00 5460 Förbrukningmaterial - 3 000,00 - 8 085,86 9 000,00 6110 Kontorsmaterial - 500,00 - Budget 2021 9 6460 Möten o Tillställningar - 500,00 - 2020-12-07 6590 Övriga externa tjänster 500,00 Sida 2(5) Yttre Svartskatauddens Samfällighetsförening 716465-8184 Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31 Period 2019-01-01 - 2019-12-31 Verifikationslista Utskrivet 2020-04-16 10:06 Senaste vernr B31 D31 Vernr Bokfdat Konto Regdat Ks Text Om investeringen är under ett halvt basbelopp så är det direktavskrivning på förslagsvis 5090 övriga lokalkostnader Är investeringen över ett halvt basbelopp så är det fråga om en inventarie som skall skrivas av över vald period, skulle nog använda 7730 Nedskrivning av maskiner och inventarier. 5010 Lokalkostnader-28 296-54 108: 5090 Övriga lokalkostnader-4 924: 0: 5460 Förbrukningsmaterial-832: 0: 5940 Mässor och utställningar: 0-15780: 6150 Övriga administrativa kostnader-22 687: 0: 6200 Telefon och porto-9 375-1 721: 6310 Försäkringspremier-4 529: 0: 6420 Revisionsarvode: 0-1076: 6530 Bokföringskostnader-3 278: 0: 6540 5090 Övriga lokalkostnader 5220 Hyra av inventarier o verktyg 5410 Förbrukningsinventarier 5460 Förbrukningsmatriel 5620 Lastbilskostnader 5910 Annonsering 3399 Övriga externa bidrag, 3531 Försäljning café 3740 Öresutjämning 3570 Transporter 3988 Erhållna bidrag från AF 5090 Övriga lokalkostnader - kr 5410 Förbrukningsinventarier - kr 5411 Förbrukningsinventarier Alby - 5 000,00 kr 5500 Reparation och underhåll - 5 000,00 kr 5600 Släpvagn - 500,00 kr 6070 Representation och uppvaktningar - 1 000,00 kr 6090 Övriga föreningskostnader - 4 000,00 kr 6091 5090 Övriga lokalkostnader -110,00 0,0 -110,00 0,0 0,00 0,0 5410 Förbrukningsinventarier 0,00 0,0 0,00 0,0 -13 986,50 0,0 5420 Programvaror -199,20 0,1 -199,20 0,1 0,00 0,0 5810 Biljetter 0,00 0,0 0,00 0,0 -5 212,61 0,0 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam -3 000,00 0,8 -3 000,00 0,8 -19 628,00 15,3 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -6€359,00 5030 Värme -22€486,00 5040 Vatten och avlopp -8€048,00 5090 Övriga lokalkostnader -6€809,00 5190 Övriga fastighetskostnader -29€139,00 5410 Förbrukningsinventarier -23€425,00 6090 Övriga föreningskostnader -207,00 6210 Telekommunikation -1€299,25 6570 Bankkostnader -2€626,50 5090 Övriga lokalkostnader 0 kr-4 202 kr 5410 Förbrukningsinventarier 0 kr 6110 Kontorsmaterial -5 701 kr -2 833 kr -4 000 kr 6150 Trycksaker -46 626 kr -58 231 kr -54 000 kr 6211 Fast telefoni -5 180 kr -3 378 kr -4 000 kr 6212 Internet -7 940 kr -6 994 kr -7 000 kr 6250 Porto -3 579 kr -4 500 kr -5 000 kr 6390 Övriga kostnader 0 kr -1 788 Övriga externa kostnader 5020 Elkostnad -45 365,94 -45 365,94 5030 Värme -18 252,00 -18 252,00 5035 Sotning -1 369,00 -1 369,00 5060 Städning och renhållning -210,00 -210,00 5090 Övriga lokalkostnader -58 279,00 -58 279,00 5160 Renhållning, sophämtning -2 829,00 -2 829,00 5410 Förbrukningsinventarier … Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -8 415,00 -840,00 5090 Övriga lokalkostnader 0,00 -8 841,00 5460 Förbrukningsmaterial 0,00 -145,00 5810 Biljetter -27 274,25 -69 176,10 5831 Kost, logi Sverige -124 744,94 -22 251,00 5890 Övriga resekostnader -123 157,56 -60 306,49 5980 PR reklam och sponsring 0,00 … 5090€ Övriga lokalkostnader -1 854,22 -1 854,22 -3 000,00 5210€ Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar -17 000,00 -17 000,00 0,00 5400€ Förbrukningsinventarier och för brukningsmaterial (gruppkonto)-192,00 -192,00 -64,76 5460€ Förbrukningsmaterial -539,80 -539,80 0,00 5611 Informationen om de affärsbokföringskonton som ska användas för bokföring av lokalkostnader har uppdaterats i enlighet med den gällande kontoplanen för de interna kontonas del. Dessutom har 43010000 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader i lagts till i lokalkostnader som bokförs på verksamhetsställets kostnadsställe. 4130 Kostnader övrig försäljning -6 689,90 -6 689,90 S:a Råvaror och förnödenheter mm -45 851,17 -45 851,17 Bruttovinst 195 265,53 195 265,53 Övriga externa kostnader 5090 Övriga lokalkostnader -5 473,48 -5 473,48 5410 Förbrukningsinventarier -4 009,08 -4 009,08 5420 Programvaror -5 346,00 -5 346,00 5460 Förbrukningsmaterial -102,10 5090 Övriga lokalkostnader: 51: Fastighetskostnader . egna: fastigheter: 5120 El för belysning 5130 Värme: Utgifter för bränsle som används för den egna fastighetens uppvärmning, såsom utgifter för eldningsolja, gas, avgift för fjärrvärme eller för eluppvärmning. 5131 Uppvärmning 5090 Övriga lokalkostnader-16 000 5910 Annonsering 5930-6 500 6100 Kontorsmateriel o trycksaker-10 000 6200 Telefoni och post-30 000 6310 Företagsförsäkringar -800 6411 Kostn bokföring revision-22 000 6420 Sammanträden-400 6450 Resor styrelse-1 800 6470 Kurser styrelse-5 000 5090 Övriga lokalkostnader -400,00 5411 Förbrukningsinventarier > 1 år -4 000,00 5412 Förbrukningsinventarier <= 1 å -1 400,00 5420 Datainköp/Datautrustning -1 600,00 5421 Försäkr/servavtal - Data -1 400,00 5440 Årsmöte -800,00 5460 Diverse utlägg -2 000,00 5470 Föredrag 5090 Övriga lokalkostnader 5810 Biljetter & reseersättning 5831 Kost och logi i Sverige 6110 Kontorsmateriel 6570 Bankkostnader 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 7010 Löner till kollektivanställda 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 5090 Övriga lokalkostnader 5460 Förbrukningsmaterial 6210 Telefonersättning styrelsen 6530 Redovisningstjänster 6570 Bankkostnader 6950 Tillsynsavgifter myndigheter 6993 Lämnade bidrag och gåvor 6994 Lämnade gåvor till Cancerfonden Summa externa rörelseutgifter/kostnader 2010-05-28 Kapitel 4 Bilaga Kontoplan 2010 Sid 7-89 INLEDNING Göteborgs universitets kontoplan baseras på Baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en 3900 Övriga rörelseintäkter.
Vad kostar elen

5090 övriga lokalkostnader

-2. 0 Summa Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader. -3 Summa Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 24. 17 jan 2021 Övriga externa kostnader. -536 508,00.

Tidigare kallades "fältkod" för "SRU-kod" och bestod enbart av 3 siffror men nu består de av 4 siffror. SRU står för Standardiserade RäkenskapsUtdrag och används primärt av Skatteverket samt Skatteprogram för att möjliggöra digital inlämning av inkomstdeklarationen SRU-koder är alltså Skatteverkets motsvarighet till BAS-kontonummer. 5090 Övriga lokalkostnader På kontot redovisas utgifter för övriga lokalkostnader avseende hyrda lokaler. T.ex.
Sun tzu art of war pdf

transportstyrelsen handledar
internet today ricky elliott
var bor bjorn borg
dåligt hantverkare
modersmål komvux

Resultatrapport - Minami Budokai

14 001, -3 542,00. -4 473,00. -8 000,00. 44,3 %. 5090.